അറപ്പ് കാരണം ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ലേ | Cli. Psy AMEENA SITHARA | Psychology Diaries

AMEENA SITHARA MSc.Mphil(Cli.Psy) Clinical Psychologist Founder and managing director Absolute Mind Co Founder and chief Psychologist MindGuru online psychological counseling services Absolute Mind Calicut +91 9995 910 910 +91 9809 930 930 Manjeri +91 7559 920 920 MindGuru Online Counseling…

അറപ്പ് കാരണം ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ലേ | Cli. Psy AMEENA SITHARA | Psychology Diaries

Source

0
(0)

AMEENA SITHARA
MSc.Mphil(Cli.Psy)
Clinical Psychologist
Founder and managing director Absolute Mind
Co Founder and chief Psychologist
MindGuru online psychological counseling services

Absolute Mind
Calicut
+91 9995 910 910
+91 9809 930 930

Manjeri
+91 7559 920 920

MindGuru Online Counseling
+91 7306 696 600
www.mindgurulive.com

#Ameenasithara#Absolutemind
————————————————————————————————–
Disclaimer:
The following video is based on the information collected from different clients, research articles and books. This video is made solely for educational purposes. It is not created with intent to harm, injure or defame any person, culture, caste, association or company. The viewers should always look the video as a educational medium. Clinical Psychologist Ameena Sithara and her team does not take responsibility for any direct and indirect damages on account of any actions taken based on the video. Viewers discretion is advised.
———————————————————————————————————-
Video production and Digital Support
https://www.youtube.com/c/UnaisMuhammed

Stay Tuned For Upcoming videos…!!

Subscribe Our Channel For More Videos;
https://www.youtube.com/channel/UC_EZ2NfB5n7bIBHPogvRPZg/

Get alerts when we release any new video. Turn on the Bell Icon.

Video production and Digital Support
https://www.youtube.com/c/UnaisMuhammed

😊😊😊 Thanks for watching!!! 😊😊😊

0 / 5. 0