കൌമാര മനഃശാസ്ത്രം | Adolescent Psychology – Dr Reena George

#mentalhealth #imhans #adolescentpsychology കൌമാര പ്രായത്തിന്‍റെ പ്രത്യേകതകള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്? കൌമാര മനശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് രക്ഷിതാക്കള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്? കോഴിക്കോട് IMHANS-ലെ സൈക്യാട്രിക് നെഴ്സിംഗ് വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. റീന ജോര്‍ജ്ജ് സംസാരിക്കുന്നു.

കൌമാര  മനഃശാസ്ത്രം | Adolescent Psychology - Dr Reena George

Source

0
(0)

#mentalhealth #imhans #adolescentpsychology

കൌമാര പ്രായത്തിന്‍റെ പ്രത്യേകതകള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്? കൌമാര മനശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് രക്ഷിതാക്കള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്? കോഴിക്കോട് IMHANS-ലെ സൈക്യാട്രിക് നെഴ്സിംഗ് വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. റീന ജോര്‍ജ്ജ് സംസാരിക്കുന്നു.

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *