മാനസിക ആരോഗ്യത്തിലൂടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യം (Part of TA psychology) | MOINU

#mind #TA #Happiness മാനസിക ആരോഗ്യത്തിലൂടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യം (Part of TA psychology) Trainer: MOINU (International Certified Trainer, NLP & TA Master Practitioner & Author) TA Psychology യുടെ മുഴുവൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് WhatsApp ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. Topic:…

മാനസിക ആരോഗ്യത്തിലൂടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യം (Part of TA psychology) | MOINU

Source

0
(0)

#mind #TA #Happiness

മാനസിക ആരോഗ്യത്തിലൂടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യം
(Part of TA psychology)

Trainer: MOINU
(International Certified Trainer,
NLP & TA Master Practitioner & Author)

TA Psychology യുടെ മുഴുവൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് WhatsApp ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.

Topic: TA PSYCHOLOGY
ബന്ധങ്ങളുടെ മന:ശാസ്ത്രം, സന്തോഷത്തിന്റെയും
(Online free zoom class)

Date: 28/09/2020 Monday
Time: 7:30 PM to 10:30 PM (Indian time)
Language: Malayalam

WhatsApp group link👇
https://chat.whatsapp.com/IhMNilidDxuH7Bp4MS9W35

SUCCESSVALLEY ACADEMY സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മറ്റു ZOOM ഓൺലൈൻ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ

1. Free online zoom class on: പഠനം എളുപ്പമാക്കാന്‍…
NLP LEARNING TECHNIQUES FOR STUDENTS

Date: 27/09/2020 Sunday
Time: 7:30 PM to 10:30 PM (Indian time)
Language: Malayalam

പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് WhatsApp ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.
https://chat.whatsapp.com/LOEqOmBphLxBF5uDkFubgi

2. Spoken English online live zoom free training
താമസിയാതെ ആരംഭിക്കുന്ന Spoken English training ന്റെ ലൈവ് Zoom ക്ലാസിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന link ൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു WhatsApp ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.

Group 1
https://chat.whatsapp.com/IpNqFC28TA5E5x5JqGBI4j

Group 2
https://chat.whatsapp.com/Bqundwj4mOsDTTIHVLaP3S

Group 3
https://chat.whatsapp.com/LgJDW4K7jrDGf4Kt6chVqg

Group 4
https://chat.whatsapp.com/JGcgP7XWnoC9Z2pYAUafnc

……………………………………………………
Successvalley Academy Pvt Ltd.
Kakkanad, Cochin
Ph: 0484 2388281
Mob: 9995053535, 9633447645

Visit our website: https://successvalleyacademy.com

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *