අපි දේවල් ගැන හිතන විදිහ හරිද ? Cognitive Bias

අපි දේවල් ගැන හිතන විදිහ හරිද ? Cognitive Bias #ConfirmationBias #DunningKrugerEffect #SelfServingBias #HaloEffect #AnchoringBias #NegativityBias #StatusQuoBias #AvailabilityHeuristic #OverconfidenceEffect #GamblersFallacy #BandwagonEffect #HindsightBias #FramingEffect #JustWorldFallacy #SunkCostFallacy #EndowmentEffect #FundamentalAttributionError #FalseConsensusEffect #CurseOfKnowledge #ActorObserverBias

අපි දේවල් ගැන  හිතන විදිහ හරිද ? Cognitive Bias

Source

අපි දේවල් ගැන හිතන විදිහ හරිද ? Cognitive Bias

#ConfirmationBias #DunningKrugerEffect #SelfServingBias #HaloEffect #AnchoringBias #NegativityBias #StatusQuoBias #AvailabilityHeuristic #OverconfidenceEffect #GamblersFallacy #BandwagonEffect #HindsightBias #FramingEffect #JustWorldFallacy #SunkCostFallacy #EndowmentEffect #FundamentalAttributionError #FalseConsensusEffect #CurseOfKnowledge #ActorObserverBias

moral stories in hindi for class 2. 🦋 beautiful quotes. Quick pcr test results.