Liver01 Basic LFT, Liver function test, L.F.T., Pathophysiology of Liver, Basic Pathology of Liver,

เป็นเนื้อหาพื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยาของโรคตับ ซึ่งอธิบายถึงการใช้วิธีการตรวจสมรรถภาพตับหรือที่เรียกว่า การตรวจการทำงานของตับ เนื่องจากการตรวจวินิจฉัยโรคตับทางห้องปฏิบัติการนี้ ประชาชนมักเกิดข้อสงสัยถึงวิธีการแปลผลเลือดที่ตรวจวินิจฉัยโรคตับ หรือวิธีการแปลผลตรวจการทำงานของตับ จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษา และนักศึกษาทางการแพทย์และสายวิทยาศาสตร์ใช้ประกอบการเรียน โดยเนื้อหานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาพยาธิสรีรวิทยา (Pathophysiology) , พว. 1208, การแปลผลแล็ป โดยนาย ธราธิป เรืองวิทยานนท์ ผู้บรรยาย ในหมวดเนื้อหา การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

Liver01 Basic LFT, Liver function test, L.F.T., Pathophysiology of Liver, Basic Pathology of Liver,

Source

0
(0)

เป็นเนื้อหาพื้นฐานทางพยาธิสรีรวิทยาของโรคตับ ซึ่งอธิบายถึงการใช้วิธีการตรวจสมรรถภาพตับหรือที่เรียกว่า การตรวจการทำงานของตับ เนื่องจากการตรวจวินิจฉัยโรคตับทางห้องปฏิบัติการนี้ ประชาชนมักเกิดข้อสงสัยถึงวิธีการแปลผลเลือดที่ตรวจวินิจฉัยโรคตับ หรือวิธีการแปลผลตรวจการทำงานของตับ จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษา และนักศึกษาทางการแพทย์และสายวิทยาศาสตร์ใช้ประกอบการเรียน โดยเนื้อหานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาพยาธิสรีรวิทยา (Pathophysiology) , พว. 1208, การแปลผลแล็ป โดยนาย ธราธิป เรืองวิทยานนท์ ผู้บรรยาย ในหมวดเนื้อหา การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

0 / 5. 0