preshenew

Psy Ops Shen Chroma 2020

8 new chromas skins available for psy ops shen psyops shen chromas timestamps: 00:00 PsyOps Shen No Chroma 01:49 PsyOps Shen Ruby 03:41 PsyOps Shen Obsidian 05:30 PsyOps Shen Sandstone 07:22 PsyOps Shen Emerald 09:15 PsyOps Shen Tanzanite 11:07 PsyOps…